ما کیستیم

هیئت معاونت بین المللی (IAM) یک سازمان بین المللی خیریه، غیرانتفاعی و مسیحی است که به مردم افغانستان از طریق رشد ظرفیت در عرصه های صحت و توسعه اقتصادی خدمت رسانی می کند.

ما پروژه هایی را در زمینه های طب، مهندسی، زبان، تجارت کوچک و توسعه اجتماعی اجرا می کنیم. در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۷/۱۳۸۸)، ۲۷۰۰۰۰ افغان از ۱۹ پروژه هیئت معاونت بین المللی در ۷ ولایت مستفید شدند. هیئت معاونت بین المللی کار خود را در سال ۱۹۶۶ (۱۳۴۴/۱۳۴۵) آغاز کرد و باسابقه ترین سازمان غیردولتی در افغانستان محسوب می شود.

هیئت معاونت بین المللی ۵۰۰ کارمند افغان و ۶۰ کارمند بین المللی را از اروپا، امریکای شمالی، آسیا و اقیانوسیه استخدام کرده است. کارمندان بین المللی ملزم هستند تا یک زبان محلی را فراگیرند و اشتغال آنها به صورت حداوسط ۳ سال به طول می انجامد. تمام کارمندان بین المللی این هیئت رضاکار و مسوول تامین مالی خود هستند.